Zamknij
REKLAMA

Podstawowe warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

09:47, 30.05.2019 | materiał partnera
Skomentuj

Wiele osób posiadających zadłużenie rozważa możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wśród podstawowych warunków, które należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką jest posiadanie statusu konsumenta (upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) oraz stan niewypłacalności. Należy pamiętać także, że w określonych przypadkach, po wystąpieniu chociażby jednej przesłanki wskazanej w Prawie upadłościowym, sąd może, a jeśli dłużnik doprowadził do swej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – musi, oddalić złożony wniosek. Szczególnie kłopotliwe jest jednoznaczne stwierdzenie, czy dłużnik jest niewypłacalny, czy należy poczekać ze złożeniem wniosku.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą. W przypadku przedsiębiorcy konieczne jest wcześniejsze zakończenie prowadzonej działalności. Również rolnik może ogłosić upadłość konsumencką, natomiast nie może on prowadzić działalności gospodarczej. W przypadku małżonków, nie wchodząc w skomplikowaną materię prawną, upadłość konsumencką może ogłosić każde z nich, ponieważ Prawo upadłościowe precyzyjnie wskazuje, że wniosek o ogłoszenie upadłości składa dłużnik, co wyklucza możliwość złożenia wspólnego wniosku przez małżonków.

W dużym uproszczeniu mówiąc, posiadanie statusu konsumenta, nie jest jedynym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Należy spełnić szereg innych przesłanek, wskazanych przez przepisy.

Stan niewypłacalności

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej nie ma znaczenia, ilu wierzycieli posiada dłużnik, upadłość może być ogłoszona nawet w przypadku, gdy dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela. Wyjaśnić należy, że zobowiązanie pieniężne to takie, które jest zobowiązaniem do zapłaty określonej kwoty pieniężnej np. 20.000 złotych. Zobowiązanie staje się wymagalne z upływem terminu płatności. Najtrudniej jest zdefiniować pojęcie utraty zdolności do wykonywania zobowiązań. Należy przez nie rozumieć brak możliwości zapłaty długów – obecnie i w najbliższej przyszłości, z tym że niemożność regulacji zobowiązań, co do zasady, musi mieć charakter stały. Co należy podkreślić – o stanie niewypłacalności można mówić już w sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie pokrywać chociażby części zobowiązań.

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Prawo upadłościowe nie wskazuje terminu, w którym dłużnik powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Nie da się zaprzeczyć, że to od dłużnika zależy, czy i kiedy będzie chciał złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Nawet znaczny upływ czasu od momentu utraty płynności finansowej, a także utrata majątku w wyniku np. przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego, nie są przeszkodą do złożenia wniosku.

W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy dłużnik nieposiadający majątku może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Oczywiście, że tak – brak majątku nie jest podstawą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Wniosek należy złożyć na formularzu urzędowym w sądzie miejsca zwykłego pobytu dłużnika. Co istotne, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 30 złotych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej często jest jedyną szansą na całkowite bądź częściowe oddłużenie, a co za tym idzie pozbycie się długów. Należy jednak pamiętać o tym, że sytuacja każdego dłużnika jest inna. Warto przed złożeniem wniosku skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który dokładnie przeanalizuje stan faktyczny sprawy i wyjaśni, jakie czynności należy podjąć. Na stronie https://upadlosc-konsumencka.biz.pl można znaleźć dokładne informacje dotyczące upadłości konsumenckiej.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA