Zamknij
REKLAMA

W środę XXXVII sesja Rady Miejskiej. Będą sprawozdania MGOPS, MGOKSiR i MGBP

15:48, 27.04.2021 | S.T
Skomentuj
REKLAMA

W środę 26 kwietnia o godzinie 16 rozpocznie się XXXVII sesja Rady Miejskiej. Radni znów będą obradować za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Tym razem w porządku obrad znalazły się głównie sprawozdania oraz dyskusje i głosowania nad nimi. Rok 2020 podsumują dyrektorzy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Ciekawa jest lektura sprawozdania dotyczącego działalności MGOKSiR, a zwłaszcza jego porównanie z dokumentem dotyczącym 2019 roku.

W sprawozdaniu z działalności za rok 2019 MGOKSiR wykazał, że w zakresie działalności kulturalnej przeprowadził 26 koncertów, w których zaprezentowano 24 artystów i zespołów. Ponadto wsparł 9 festynów sołeckich. W roku 2019 roku zostały wystawione w Gniewkowie 3 sztuki o szerokim spektrum artystycznym, jedno spotkanie autorskie oraz dwa wernisaże, wystawy prac. W zakresie działalności sportowej MGOKSiR wylicza organizacje rozgrywek w zakresie ligowych czy Orlikowy Mundial, w których wzięło udział ponad 500 uczestników. Poza wyżej wymienionymi wskazuje na 25 turniejów i wydarzeń w rożnych dziedzinach sportowych. W zakresie działalności rekreacyjnej zorganizowano 27 wyjazdów, w których wzięło udział ponad tysiąc uczestników. W okresie letnim zorganizowano 42 wyjazdy do świetlic wiejskich z warsztatami własnymi oraz usługami zewnętrznymi tj. teatrzyk czy warsztaty z robotyki. MGOKSiR wykazuje także prowadzenie 16 sekcji skierowanych do różnych grup społecznych w których udział wzięło 375 osób.

Taką liczbę przedsięwzięć sfinansowano uzyskując dotacje podmiotową w wysokości 1 380 500,00 zł oraz przychodów z działalności w wysokości 243 753,81 zł, przy utrzymaniu zatrudnienia z lat poprzednich.

Rok 2020 to okres wielu obostrzeń związanych z COVID-19. W zakresie działalności kulturalnej MGOKSiR wymienia 19 wydarzeń muzycznych, a więc 7 mniej niż w roku poprzednim, z czego większą część w trybie online. Dodatkowo zrealizowano 4 przedstawienia oraz 2 spotkania autorskie i 1 panel dyskusyjny z okazji 100-lecia niepodległości Gniewkowa. Działalność sportowa została bardzo drastycznie ograniczona poprzez rządowe obostrzenia. MGOKSiR wylicza tylko 7 przedsięwzięć tj. rozgrywki ligowe czy Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora. W zakresie działalności rekreacyjnej zorganizowano zdecydowanie mniej wycieczek i rajdów, a podana łączna liczba osób biorących w nich udział jest o ponad 20 proc. mniejsza w porównaniu do roku poprzedniego.

Dotacja podmiotowa na 2020 rok z kasy Gminy Gniewkowo wyniosła 1 520 000,00 zł, a przychody z działalności 186 946,85 zł. Co ciekawe, w sprawozdaniu nie wykazano stanu zatrudnienia. Czytamy tylko, że „MGOKSiR w 2020 r. utrzymywał zatrudnienie na poziomie zbliżonym do lat poprzednich”. Na wynagrodzenia osobowe wydał jednak 716 670,37 zł (przy 651 693,52 zł rok wcześniej), a na wynagrodzenia bezosobowe 134 047,50 zł (rok wcześniej 101 864,00 zł). Łącznie z kosztami na pochodne wynagrodzeń (138 676,55 zł) daje to kwotę prawie miliona złotych.

Podsumowując lata 2020 i 2019, zauważalny jest spadek liczby przedsięwzięć, jak i osób biorących udział w organizowanych przez MGOKSiR wydarzeniach, wynikający z obostrzeń rządowych czy też przeniesienia ich do świata online, przy jednoczesnym wzroście kosztów (mimo obostrzeń).

W środę Rada Miejska powoła również komisję do zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo Janowi Dreckiemu.

Transmisję obrad będzie można oglądać na kanale Urzędu Miejskiego w serwisie YouTube. Link pojawi się także na gniewkowo.eu.

Szczegółowy porządek obrad oraz materiały na sesję są dostępne POD TYM LINKIEM.

[ZT]5015[/ZT]

[ZT]5012[/ZT]

(S.T)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (19)

NierobyNieroby

10 0

Dosyć pomagania nierobom i matkom które wyłudzają pieniądze. Do kcb do roboty albo wolontariat. 17:09, 27.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Nieroby? Suweren!Nieroby? Suweren!

10 1

Jakże, przecie to suweren, dostarczyciel głosów dla pislamu. 19:34, 27.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

onaona

10 0

suweren za darmo nie głosuje - zagłosował to mu się należy 20:25, 27.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Niby nie zmieniła siNiby nie zmieniła si

5 7

Niby nie zmieniła się ilość pracowników a jakoś ich mało.
Że starego składu to już prawie nic nie zostało.
20:26, 27.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

!!!!!!

5 3

Jestem miś, gruby miś; mam Was w d***e nie od dziś. 21:12, 27.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Yyyyyyyyyyyuuu...Yyyyyyyyyyyuuu...

1 0

Yyyyyyyuuu... 22:33, 27.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PODATNIKPODATNIK

4 2

1. Samorządowe instytucje kultury prowadzą działalność w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1983 z późn. zm.).
2. Zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 w/w ustawy Organizator (burmistrz) przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:
- podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
- celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
3. Instytucja kultury ubiegająca się o przyznanie dotacji zobowiązana jest do przedłożenia Burmistrzowi w określonym terminie (połowa września) następujących dokumentów:
1/ programu działalności instytucji na dany rok budżetowy uwzględniający zadania statutowe zaplanowane do realizacji w danym roku budżetowym wraz z określeniem celu oraz miernika realizacji zadań.
2/ projektu planu finansowego z wyszczególnieniem:
- spodziewanych przychodów własnych z podziałem na źródła ich uzyskiwania,
- planowanych kosztów działalności bieżącej ,
- planu remontów oraz kosztów z nimi związanych,
- planu zadań i zakupów inwestycyjnych oraz kosztów z nimi związanych,
- kwoty dotacji podmiotowej i celowej o jaką ubiega się instytucja,
- wykazu planowanych zadań z wyszczególnieniem kosztów i przychodów w układzie zadaniowym z podziałem na źródła finansowania,
- przewidywanego stanu należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec roku poprzedzającego planowany rok budżetowy.
Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych jest przekazywana i rozliczana w układzie budżetu zadaniowego.
4. Wysokość dotacji rocznej na działalność instytucji ustalona zostaje w oparciu o złożone projekty planów po uwzględnieniu możliwości finansowych Gminy
5. Wysokość planowanej dotacji ustala Rada Miejska w uchwale budżetowej na dany rok.
6. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy instytucji ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora przedstawiony w podziale na planowane przez instytucje zadania.
Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami Burmistrza.
7. Korekty w planach finansowych dotyczących dotacji podmiotowej może dokonać dyrektor instytucji kultury, jeśli nie zmienia to wielkości dotacji z budżetu Gminy. Korekty planu polegającej na zmianie wysokości wynagrodzeń osobowych dokonuje dyrektor instytucji kultury po przedstawieniu stosownego uzasadnienia, a następnie uzyskaniu pozytywnej opinii nadzorującego Organizatora (burmistrz).
8. Korekta planu remontów finansowanych z dotacji może nastąpić na uzasadniony wniosek dyrektora instytucji kultury zgodnie z procedurą dotyczącą wykonania uchwały budżetowej .
9. Decyzję w sprawie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz remontów finansowanych z własnych środków instytucji podejmuje dyrektor instytucji, o czym powiadamia Organizatora poprzez sporządzenie korekty planu.
10. Korektę planu finansowego należy sporządzić w trzech egzemplarzach i przekazać do Organizatora w terminie 14 dni po jej dokonaniu. Korektę sporządzoną na dzień 31 grudnia należy złożyć do dnia 31 stycznia następnego roku.
11. Wszelkie zmiany w zakresie przychodów i kosztów wymagają dokonania zmian w rocznym planie finansowym przy czym ujęte w rocznych planach finansowych przychody stanowią prognozy ich wielkości a koszty mogą ulec zwiększeniu, jeżeli:
- zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych,
- zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań.
12. Instytucja kultury może otrzymać dodatkowe środki finansowe z budżetu Gminy w trakcie roku budżetowego w przypadku:
- powierzania jej do realizacji dodatkowego, nieplanowanego wcześniej zadania,
- zaistnienia okoliczności wymagających zwiększenia planowanej dotacji na dany rok.
W takiej sytuacji instytucja kultury zobowiązana jest złożyć do Organizatora wniosek o dodatkowe środki.
13. Instytucja kultury w przypadku przesunięcia lub zmian w zaplanowanych zadaniach merytorycznych w danym roku jest zobowiązana do sporządzenia w trzech egzemplarzach korekty planu merytorycznego w układzie zadaniowym oraz finansowego z uwzględnieniem zmian dokonanych w kosztach rodzajowych do 14 dni.
14. W przypadku rezygnacji przez Instytucje Kultury z zaplanowanego wcześniej zadania, Organizator ma prawo do proporcjonalnego obniżenia dotacji podmiotowej .
15. Ostateczne rozliczenie dotacji następuje z chwilą zaakceptowania złożonych przez instytucje sprawozdań finansowych i opisowych oraz sprawozdań z działalności merytorycznej, w terminach określonych przez Organizatora. Sprawozdanie należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazać do Organizatora.
16. Instytucja kultury zobowiązana jest do:
- pełnej realizacji zadań statutowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).
- racjonalnego, celowego i oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładowych,
- stosowania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych,
- sporządzania okresowych sprawozdań, w tym finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innych sprawozdań zgodnie z wymogami nałożonymi przez Organizatora.
22:33, 27.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PytajnikPytajnik

3 3

Skąd to? W ustawie, ani aktach wykonawczych tego nie ma. To jakiś komentarz? 22:43, 27.04.2021


KASKAS

5 0

Jako instytucja samorządowa powinna udostępniać oświadczenia majątkowe co niektórych pracowników.Powinno to być transparentne i bez żadnych niedomôwień. 07:33, 28.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

??

4 1

A kto został ostatnio zwolniony z GOK-u? 09:38, 28.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MisMis

4 4

Nie ma imprez to nie widać kogo nie ma w kulturze, został miś i nowi z tik tok 12:54, 28.04.2021


......

3 1

GOK szuka specjalisty ds. kadr i płac:
https://gniewkowo.eu/pl/629_urzad_pracy/281_specjalista-ds-kadr-i-plac-nr-0999.html
Dwie panie nie są w stanie tego ogarnąć? Zawsze ogarniały. 10:48, 28.04.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

😁😁

4 1

Znów? A ta super pani z ina uciekła? 12:57, 28.04.2021


$$$$$$

3 1

Kto bogatemu zabroni? 13:15, 28.04.2021


REKLAMA

Jan WinnickiJan Winnicki

4 1

Gok zjada własny ogon, a para idzie w gwizdek. 12:05, 28.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Robienie kultury Robienie kultury

6 1

Przykład pracy, czujna obserwacja forum eu, minusowanie niewygodnych komentarzy i zgłaszanie naruszeń. 15:14, 28.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WilkowyjeWilkowyje

7 1

Kozioł, Czerepach, Duda, Leokadia Paciorek... 15:21, 28.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Dla chleba panieDla chleba panie

8 2

Czy części radnych nie wstyd, że jest kompletnie nieaktywna? Nie czujecie się klakierami władzy? Z jakich pobudek startowaliście w wyborach?
Gok trawi afera za aferą a Orent wygłasza pean na cześć dyra że mu imprezkę zorganizował. Jarząbek się przy tym chowa.
18:47, 28.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

!!!!!!

0 0

Przecież klika wiedziała kto zostanie dyrektorem zanim pojawiły się koperty. Może dlatego nikt nawet nie pokwapił się, żeby je policzyć; bo to po prostu NIE MA ZNACZENIA. 11:44, 29.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%